12. redna seja (16.6.2016)

VABILO

Vabim Vas na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo četrtek, 16.06.2016, ob 18.00 v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik  4. izredne seje  in Poročilo 3. korespondenčne Občinskega sveta Občine Bovec
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila KosmačaTolmin-2. branje
3. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
4. Informacija o varnostnih razmerah in delu PP Bovec na območju Občine Bovec v letu 2015
5. Okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče nenevarnih odpadkov Volče
6. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih  in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki:
-sklep o ceni vodarine
-sklep o ceni odvajanja komunalne in padavinske vode
-sklep o ceni čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
-sklep o določitvi cen s storitve obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi      odpadki
-sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
7. Sprememba cenika pristojbin na Tržnici Bovec
8. Sprememba cenika parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec
9. LTO Bovec-poslovno poročilo 2015
10. LTO Bovec-program dela 2016
11. Izdaja soglasja za prenos pohodniških poti v lasti Občine Bovec v upravljanje LTO Bovec
12. Cenik prevozov Kaninske žičnice
13. Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2016/2017
14. Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2016
15. Podelitev občinskih priznanj v letu 2016
16. Informacije o aktualnih zadevah
17. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav!
Župan Občine Bovec:
Valter Mlekuž, l.r.

Vabljeni:

- Jožica Štendler (točka 2 )
- Robert Horvat (točka 4)
- Berti Rutar (točki 5 in 6)
- Janko Humar (točke 9, 10, 11 in 12)
- Iztok Kenda (k točki 13)
- Dragan Marković (k točki 14)
GRADIVO

1.točka:
- Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
- Poročilo 3. korespondenčne Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila KosmačaTolmin - 2. branje

3. točka:
- Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec

4. točka:
- Informacija o varnostnih razmerah in delu PP Bovec na območju Občine Bovec v letu 2015

5. točka:
- Dopis Komunale občinam
- Izjava Občin lastnic odlagališča nenevarnih odpadkov Volče

- Sklep - finančno jamstvo

6. točka:
- Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih  in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki
- Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo

- sklep o ceni odvajanja komunalne in padavinske vode
- sklep o ceni čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- sklep o določitvi cen s storitve obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

7. točka:
- Sprememba cenika pristojbin na Tržnici Bovec

8. točka:
- Sprememba cenika parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

9. točka:
- LTO Bovec-poslovno poročilo 2015

10.točka:
- LTO Bovec-program dela 2016

11. točka:
- Izdaja soglasja za prenos pohodniških poti v lasti Občine Bovec v upravljanje LTO Bovec

12. točka:
- Cenik prevozov Kaninske žičnice

13. točka:
- Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2016/2017

14. točka:
- Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2016

15. točka:
- Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

Predlog 1
Predlog 2
Predlog 3
Predlog 4
Predlog 5
Predlog 6
Predlog 7
Predlog 8

16. točka:
- Zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- Predlog sklepov Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2015
- Letni program nadzora nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2016

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže