8. redna seja (22.10.2015)

VABILO


V skladu s 22. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 22.10.2015, ob 18. uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DNEVNI RED

1. Zapisniki 7. redne, 2. izredne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec.

2.1. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2015
2.2. Letni načrt o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem v letu 2015
2.3. Rebalans proračuna občine Bovec

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center - 2. obravnava, in Amandma k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center (poročevalka Almira Pirih)

4. Načrtovanje dela vrtca in sistemizacija delovnih mest (poročevalec Iztok Kenda)
5. Cena programov vrtca (poročevalec Iztok Kenda)

6. Vzdrževanje gozdnih cest 2015 - pregled programa (poročevalec Dragan Markovič)
7. Potrditev višine rente za gospodarjenje z gozdovi v lasti Občine Bovec v letu 2015 (poročevalec Dragan Markovič)

8. Prošnja za obročno oz. odloženo plačilo turistične takse

9. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah 4180|67 k.o. Čezsoča, 2616/26 k.o. Srpenica in 2023/47 k.o. Žaga

10. Informacije o aktualnih zadevah:
- Obeležje v spomin na trpljenje in žrtve Bovčanov v veliki vojni
- Predlog Društva 1313 za poimenovanje letališča v Bovcu po Kenda Julijanu

11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

GRADIVO

1.točka:
- Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
- Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
- Zapisnik 2. korespodenčne Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
2.1
- Polletni obračun 2015
2.2

- Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja prodaja

- Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja nakup
2.3
- Rebalans - odlok

- Rebalans - posebni del
- Rebalans - splošni del
- Rebalans obrazložitve
- NRP

3. točka:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PRC
- Amandma PRC

4. točka:
- Predlog Obsega oddelkov in sistematizacija delovnih mest

5. točka:
- Sklep o cenah programov v Vrtcu Bovec

7. točka:
- Višina rente za gospodarjenje z gozdovi
- Povzetek zapisnika Odbora za gospodarstvo

8. točka:
- Prošnja za odlog plačila turistične takse
- Vloga za obročno odplačevanje
- Prošnja za odlog plačila turistične takse

9. točka:
- Sklep o ukinitvi javnega dobra

10. točka:
- Informacije o aktualnih zadevah
Obeležje
Letališče

 

 

 

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec Valter MlekužVabljeni poročevalci:
- Almira Pirih
- Iztok Kenda
- Dragan Markovič

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže