6. redna seja sveta (21.5.2015)

VABILO

Vabim vas na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 21.05.2015, ob 18.00  v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec in Poročila 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec" (2. branje)
4. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v občini Bovec (2. branje)
5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec (2. branje)
6. Potrditev cen komunalnih storitev (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih  voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki)
7. Zaključni račun LTO Bovec 2014 in Program dela LTO Bovec 2015
8. Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2015
9. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bovec za programsko obdobje 2015-2020
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter spodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
11. Letni program kulture
12. Letni program športa
13. Informacija o organiziranju dežurne službe (poročevalec direktor ZD Tolmin)
14. Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 2015
15. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec
16. Informacije (Avtodomsko postajališče,... )
17. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

GRADIVO

1.točka:
- Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
- Poročilo 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
- Povzetek zapisnika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

2. točka:
-  Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec

3. točka:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec"

4.točka:
- Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v občini Bovec

5.točka:
- Predlog sklepa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec

6.točka:
- Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih  voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na obmocju obcine Bovec
- Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na obmocju obcine Bovec
- Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe cišcenja komunalnih odpadnih voda na obmocju obcine Bovec
- Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na obmocju obcin Bovec, Kobarid in Tolmin

7.točka:
- Poslovno poročilo LTO Bovec 2014
- Festival Adrenalin sound – povzetek podatkov

- Bilanca stanja
- Program dela LTO Bovec 2015

8. točka:
-
Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2015

9. točka:
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bovec za programsko obdobje 2015-2020
- Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bovec za programsko obdobje 2015 - 2020

10. točka:
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec

11. točka:
- Letni program kulture

12. Točka
- Letni program športa

14.
- Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 2015

15. točka
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec


 

Lep pozdrav.                                                                                                                      župan Občine Bovec Valter MlekužVabljeni poročevalci:
- Almira Pirih
- Berti Rutar
- Janko Humar
- Gaudencio Lucas Triep    


OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže